It’s A Party by A.P.E

http://m.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=DzvdF1C4hfA